Skole

Undervisning

På Sct. Ib arbejder vi seriøst, alsidigt og i dybden med skolefagene. Det er vigtigt for os, at vores elever bliver så dygtige som muligt og bruger deres talent både til gavn for sig selv og til gavn for fællesskabet.

Herunder kan du få et overblik over timetal og forskellige lovgivningsbestemte informationer.

Lektionsplan
Antal ugentlige lektioner for de enkelte fag og klassetrin 2023-2024

Skub evt. til siden at for at se hele oversigten.

Fag 0.kl 1.kl 2kl. 3.kl 4.kl 5.kl 6.kl 7.kl 8.kl 9.kl 10.
Dansk 14 11 9 9 8 8 8 7 6 6 6
Matematik 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Engelsk     2 2 3 3 3 3 3 4 4
Tysk           2 2 3* 3 3  
Samfundsfag                 2 2  
Historie       1 2 2 2 2 2 2  
Kristendom 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2  
Medborgerskab           1 1        
Idræt 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
Musik 2 2 2 2 2 1* 1*        
Billedkunst   2 2 2 2            
Håndværk/design           2 2        
Madkundskab           1* 1*        
Obl. valgfag               2 2    
Natur/Teknologi   2 2 2 2 2 2        
Biologi               2 2 2  
Geografi               2 2 2  
Fysik/Kemi               2* 2 2  
Tema                     12
I alt 25 26 26 27 28 30 30 32 32 32 27

 

Deletimer*:
5.+6. kl. musik – madkundskab
7. kl. tysk – fysik/kemi

Derudover kan man vælge ét eller flere frivillige valgfag – se evt. her.

Fagformål

Skolens elever går til folkeskolens prøver efter 8., 9. og 10. klasse. Derfor følger vi også Undervisningsministeriet Fælles Mål for folkeskolen – herunder læseplaner og undervisningsvejledninger. I Fælles Mål er elevens kompetence-, færdigheds- og vidensmål i de forskellige fag beskrevet. Nedenstående link fører til Undervisningsministeriets vidensportal om de Fælles Mål.

Folkeskolens Fælles Mål

Terminsprøver

I 8. klasse afholder vi to terminsprøver i løbet af skoleåret. Begge terminsprøver omfatter dansk retskrivning og læsning, dansk skriftlig fremstilling, skriftlig matematik, skriftlig biologi, skriftlig geografi samt skriftlig fysik/kemi. Prøver i skriftlig engelsk og skriftlig tysk indgår i mindst én terminsprøve i 8. klasse.

I 9. klasse afholder vi én årlig terminsprøve. Den omfatter dansk retskrivning og læsning, dansk skriftlig fremstilling, skriftlig matematik, skriftlig engelsk, skriftlig tysk, skriftlig geografi, skriftlig biologi samt skriftlig fysik/kemi.

I 10. klasse afholder vi én årlig terminsprøve. Den omfatter dansk skriftlig fremstilling, skriftlig matematik samt skriftlig engelsk.

På denne side kan du finde en gennemgang af terminsprøvernes udformning, en oversigt over tilladte hjælpemidler samt information omkring besvarelse af terminsprøver på computer.

Gennemgang af terminsprøvernes udformning

 

Dansk (8. og 9. klasse)
 • Prøven omfatter en prøve i læsning og retskrivning og en prøve i skriftlig fremstilling med adgang til internettet.
 • Prøven i læsning og retskrivning (dansk sprog og sprogbrug) består af en diktatdel, som oplæses for eleverne, og en opgavedel, som eleverne selv skal læse og løse. Opgavedelen indeholder forskellige opgaver i sprog og sprogbrug, korrektur og tegnsætning og en selvstændig del i læseforståelse.
 • Prøven varer 1½ time. Heraf afsættes 1 time til retskrivningsdelen med lærerens diktering og elevens selvstændige arbejde med ordbøger og opgaver i dansk sprog og sprogbrug. ½ time afsættes dernæst til elevens selvstændige arbejde med læsedelen. Der besvares elektronisk.
 • Efter 1 time indsamles retskrivningsdelen, og læsedelen uddeles.
 • Der gives én karakter for læsning og én karakter for retskrivning.
 • Til besvarelse af opgaven i skriftlig fremstilling med adgang til internettet gives der 3½ time.
 • Prøven kan indledes med en samtalerunde af maksimalt 30 minutters varighed af den samlede prøvetid på 3½ time. Samtalerunden foregår i på forhånd aftalte grupper på 2-4 elever. Under samtalen kan eleverne drøfte opgavernes ordlyd, krav, genrer, forståelse af tekst, særlige ord og udtryk, idéer til layout m.v. Eleverne må tage notater, som kan anvendes i den efterfølgende individuelle skrivning.
 • Efter gruppesamtalen går eleverne til deres individuelle arbejdspladser og udfærdiger deres besvarelser.
 • Skolen skal på forhånd fastlægge samtalerundens varighed, som skal være fælles for alle deltagende elever.
 • Samtalerunden er valgfri for den enkelte elev.
 • Alle hjælpemidler må benyttes inkl. internettet. Dog må der ikke kommunikeres med andre!
 • Der gives én karakter for besvarelsen.

 

Dansk (10. klasse)
Matematik (8. og 9. klasse)
 • Prøven består af en del uden hælpemidler og en del med hjælpemidler.
 • Til besvarelsen af prøven i matematik uden hjælpemidler gives der 1 time.
 • Prøven er elektronisk.
 • Der gives én karakter.
 • Til besvarelsen af prøven i matematik med hjælpemidler gives der 3 timer.
 • I bedømmelsen vil der blive lagt vægt på elevens brug af faglige begrundelser, herunder anvendelse af matematiske modeller, samt elevens anvendelse af forklarende tekst, algebraiske udtryk, tegninger og grafer. Ligeledes indgår det i bedømmelsen, hvorledes eleven på grundlag af de foreliggende oplysninger og data kan vurdere problemer, beskrive løsningsstrategier og udarbejde løsninger ved hjælp af matematikken.
 • Alle hjælpemidler må anvendes i prøven i matematik med hjælpemidler inkl. internettet. Dog må der ikke kommunikeres med andre!
 • Der gives én karakter.

 

Matematik (10. klasse)
Engelsk og tysk (8. og 9. klasse)
 • Prøven består af en opgave i lytte- og læsefærdighed og en friere skriftlig opgave, der omfatter en opgave i sprog og sprogbrug samt en kortere opgave i skriftlig fremstilling.
 • Til besvarelsen af opgaven i lytte- og læsefærdighed gives der 1 time, og til den friere skriftlige opgave gives der 2 timer.
 • Der gives én karakter.

 

Engelsk (10. klasse)
Biologi, geografi og fysik/kemi (8. og 9. klasse)
 • Prøven består af elektroniske opgavesæt. Ét for hvert af det tre naturfag biologi, geografi og fysik/kemi.
 • Til besvarelsen gives der 1/2 -1 time til hvert opgavesæt alt efter valg af prøvesæt ved terminsprøven.
 • Der gives én karakter i hvert af de tre fag.

 

Tilladte hjælpemidler ved terminsprøverne

Fag Hjælpemidler
Dansk, læsning og retskrivning
9. klasse
Der må anvendes ordbøger, som er i overensstemmelse med gældende retskrivning, som den er fastsat af Dansk Sprognævn
Dansk, skr. fremstilling
9. og 10. klasse.
Alle inkl. internettet. Der må ikke kommunikeres med andre.
Matematik uden hjælpemidler
9. klasse
Der må benyttes skrive- og tegneredskaber, dog ikke elektroniske.
Matematik med hjælpemidler
9. klasse
Alle hjælpemidler der er benyttet i den daglige undervisning inkl. digitale hjælpemidler. Der må ikke kommunikeres med andre.
Matematik
10. klasse
Alle hjælpemidler der er benyttet i den daglige undervisning inkl. digitale hjælpemidler. Der må ikke kommunikeres med andre.
Engelsk/tysk del 1
9. klasse
Ved prøven i lytte- og læsefærdighed må der ikke anvendes hjælpemidler.
Engelsk/tysk del 2
9. klasse
Ved prøven i sprog og sprogbrug og skriftlig fremstilling må der anvendes ordbøger og grammatiske oversigter. Ved brug af computer må der anvendes tekstbehandling med stave- og grammatikkontrol samt elektroniske ordbøger.
Engelsk
10. klasse
I opgaverne i sprogligt fokus og skriftlig fremstilling må der anvendes ordbøger og grammatiske oversigter. Ved brug af computer må der anvendes tekstbehandling med stave- og grammatikkontrol samt elektroniske ordbøger.
Biologi
9. klasse
Der må ikke benyttes medbragte hjælpemidler.
Fysik/kemi
9. klasse
Der må ikke benyttes medbragte hjælpemidler.
Geografi
9. klasse
Der må ikke benyttes medbragte hjælpemidler

 

Retningslinjer og gode råd ved besvarelse af skriftlige prøver på computer.

Hvis du selv medbringer en bærbar computer og egen printer, opstiller og afprøver du computer og printer en halv time før prøven begynder. Hvis du selv medbringer en bærbar computer og et USB stik til brug ved udskrivning på skolens printere, skal du være i lokalet senest 15 min. før prøven begynder.

Husk at lade computeren op og slå automatiske opdateringer fra senest dagen før prøven!

De almene regler for forsikring gælder også i denne situation, hvilket betyder, at det er hjemmets egen indboforsikring, der skal erstatte evt. skade eller tyveri.

Husk at medbringe en stikdåse/forlængerledning og et USB stik. Gem også din besvarelse på dit USB stik hvert 10. minut, så besvarelsen ikke går tabt, hvis din computer skulle ‘stå helt af’. Til prøven i skriftlig dansk fremstilling medbringes desuden høretelefoner, da opgavesættet kan indeholde videoklip og lyd.

På Elevintra under ’Klassen’ – ’Klassearkiv’ – ’Prøver’ finder du et tomt dokument med skolens sidehoved. Gem dette dokument på din computer inden prøven, så du er klar til at arbejde i det. Arbejder man ikke i dokumentet med skolens sidehoved, skal alle de afleverede ark påføres unilogin, klasse og skole.

Arbejder du med ’Word’ på din egen computer, hvilket er skolens anbefaling, åbner du sidehovedet med et dobbelt klik, inden du kan udfylde sidehovedet med dine personlige oplysninger samt fag og dato.

De sider, du vælger at udskrive, skal du underskrive med dit unilogin i det angivne felt i skolens skrivehoved efter udskrift.

Du har lov til at benytte de samme hjælpemidler, som elever der ikke skriver på computer, og du må også benytte de hjælpemidler, som er knyttet til ’Word’.
Du må ikke bruge fremmede og i forvejen gemte filer på din computer/ dit USB stik. Du må ikke benytte internettet til at kommunikere med andre.

I dansk, engelsk og tysk er www.ordbogen.com og www.sproget.dk de eneste tilladte hjemmesider at benytte.

Overtrædelse af regler medfører bortvisning.

Skulle uløselige tekniske problemer opstå, må du fortsætte besvarelsen med håndskrift. Medbring derfor de nødvendige skriverekvisitter.

Det forventes, at du er fortrolig med udførelsen af alle de for prøven nødvendige handlinger, som f.eks. gemme, gemme som pdf, udskrive og back up funktioner. Vær opmærksom på, ved udskrivning på skolens printere, at du skal arbejde med Microsoft Office pakken eller kunne omdanne din besvarelse til en pdf fil. Det anbefales at kunne omdanne sin besvarelse til en pdf fil, da besvarelsen så med sikkerhed bevarer sit layout ved udskrivning. Skolen står for de elektriske installationer og et rimeligt computerkyndigt lærertilsyn under prøverne.

Kun de sider som udskrives tæller med i bedømmelsen af opgaven.

Alle afleverede sider skal påføres elevens unilogin, klasse, skole og forsiden underskrives af en tilsynsførende.

Man kan forestille sig flere tekniske komplikationer, som på afgørende vis kan få negativ indflydelse på din præstation. Vi vil fra skolens side gøre vores til at forebygge og undgå de situationer, men undervisningsministeriets retningslinjer for brug af computer indskærper, at ansvaret for det endelige resultat udelukkende påhviler dig. Der er efterfølgende ingen mulighed for at klage.

Folkeskolens prøver

Efter 8., 9. og 10. klasse afholder vi folkeskolens prøver.

Skriftlige- og mundtlige prøver maj/juni 2024

 

Torsdag den 2. maj

09.00-12.30 Dansk, skriftlig fremstilling 9. klasse

 

Fredag den 3. maj

09.00-10.00 Dansk, retskrivning 9. klasse

10.00-10.30 Dansk, læsning 9. klasse

 

Mandag den 6. maj

09.00-10.00 Matematik uden hjælpemidler 9. klasse

10.00-13.00 Matematik med hjælpemidler 9. klasse

14.00-18.00 Matematik 10. klasse

 

Tirsdag den 7. maj

09.00-12.00 Engelsk, udtræksfag 9. klasse

13.00-17.00 Dansk 10. klasse

 

Onsdag den 8. maj

09.00-10.00 Naturfag, udtræksfag 9. klasse

12.00-15.00 Engelsk 10. klasse

 

Mandag den 13. maj

09.00-12.00 Tysk, udtræksfag 9. klasse

 

Fra tirsdag d. 14. maj er der normal skolegang

 

De mundtlige/praktiske prøver for 8-10. klasse afholdes i perioden onsdag den 23. maj – fredag den 21. juni 2024. Dog benyttes fredag d. 14. juni ikke til prøver, da dagen er reserveret til evt. optagelsesprøver til de gymnasiale uddannelser.

 

Oversigt over fag ved folkeskolens 8.-klasseprøver

Alle elever skal på 8. klassetrin aflægge en bunden mundtlig/praktisk prøve i et obligatorisk valgfag. Det kan være ét af følgende fire fag: Musik, madkundskab, billedkunst eller håndværk/design.

 

Oversigt over fag ved folkeskolens 9.-klasseprøver

Alle elever skal på 9. klassetrin aflægge 5 bundne prøver (B) og 2 prøver (U), som findes ved udtræk. De udtrukne fag for de enkelte klasser offentliggøres på Intra onsdag d. 24. april 2024. Udover de bundne og udtrukne prøver kan eleverne selv vælge at aflægge prøve i de frivillige valgfag fransk (F) og spansk (F).

 

Alle elever skal til prøve i 5 bundne prøver (B)

Fag Mundtlig prøve Skriftlig prøve
Dansk B B
Engelsk B  
Matematik   B
Naturfag B  

 

Alle elever skal efter udtræk (U) til prøve i ét af følgende humanistiske fag:

Fag Mundtlig prøve Skriftlig prøve
Engelsk   U
Tysk U U
Historie U  
Samfundsfag U  
Kristendomskundskab U  

 

Alle elever skal efter udtræk (U) til prøve i ét af følgende fag:

Fag Mundtlig prøve Skriftlig prøve
Idræt U  
Geografi   U
Biologi   U
Fysik/kemi   U
Matematik U  

 

Eleverne på Sct. Ibs Skole kan aflægge mundtlig prøve i de frivillige (F) valgfag fransk og spansk:

Frivilligt valgfag Mundtlig prøve Skriftlig prøve
Fransk F  
Spansk F  

 

Oversigt over fag ved folkeskolens 10.-klasseprøver

Alle elever på 10. klassetrin kan aflægge både skriftlig og mundtlig prøve i fagene dansk, matematik og engelsk.

 

Gennemgang af de skriftlige og mundtlige prøvers udformning

Se ministeriets prøvevejledninger her.

 

Tilladte hjælpemidler ved de skriftlige prøver

Fag Hjælpemidler
Dansk, læsning og retskrivning
9. klasse
Der må anvendes ordbøger, som er i overensstemmelse med gældende retskrivning, som den er fastsat af Dansk Sprognævn
Dansk, skr. fremstilling
9. og 10. klasse.
Alle inkl. internettet. Der må ikke kommunikeres med andre.
Matematik uden hjælpemidler
9. klasse
Der må benyttes skrive- og tegneredskaber, dog ikke elektroniske.
Matematik med hjælpemidler
9. klasse
Alle hjælpemidler der er benyttet i den daglige undervisning inkl. digitale hjælpemidler. Der må ikke kommunikeres med andre.
Matematik
10. klasse
Alle hjælpemidler der er benyttet i den daglige undervisning inkl. digitale hjælpemidler. Der må ikke kommunikeres med andre.
Engelsk/tysk del 1
9. klasse
Ved prøven i lytte- og læsefærdighed må der ikke anvendes hjælpemidler.
Engelsk/tysk del 2
9. klasse
Ved prøven i sprog og sprogbrug og skriftlig fremstilling må der anvendes ordbøger og grammatiske oversigter. Ved brug af computer må der anvendes tekstbehandling med stave- og grammatikkontrol samt elektroniske ordbøger.
Engelsk
10. klasse
I opgaverne i sprogligt fokus og skriftlig fremstilling må der anvendes ordbøger og grammatiske oversigter. Ved brug af computer må der anvendes tekstbehandling med stave- og grammatikkontrol samt elektroniske ordbøger.
Biologi
9. klasse
Der må ikke benyttes medbragte hjælpemidler.
Fysik/kemi
9. klasse
Der må ikke benyttes medbragte hjælpemidler.
Geografi
9. klasse
Der må ikke benyttes medbragte hjælpemidler

 

 
Karakterer og udtalelser

Se karaktergennemsnit fra folkeskolens afgangseksamen:

2022-2023

2021-2022

2020-2021

På Sct. Ib vurderer vi løbende elevernes faglige standpunkter og arbejdsindsats gennem det daglige arbejde med eleverne – herunder også ved hjælp af diverse tests.

På 4. og 5. årgang vurderes elevernes arbejdsindsats i de forskellige fag med udtalelser som ’særdeles tilfredsstillende’, ’meget tilfredsstillende’, ’tilfredsstillende’, ’jævnt tilfredsstillende’ og ’ikke tilfredsstillende’.

På 6. – 10. årgang vurderes elevernes faglige standpunkt i de forskellige fag med karakterer efter 7-trinsskalaen. Selvom elevens arbejdsindsats her ikke længere fremgår som et særskilt vurderingskriterie, har arbejdsindsatsen stadig indflydelse på standpunktskarakteren.

Standpunktskarakterer og udtalelser gives tre gange årligt i november, februar/marts og maj/juni.

 

Karakter Betegnelse Beskrivelse
12 Den fremragende præstation

 

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

 

10 Den fortrinlige præstation

 

Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler.

 

7 Den gode præstation

 

Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler.

 

4 Den jævne præstation Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler.
02 Den tilstrækkelige præstation

 

Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

 

00 Den utilstrækkelige præstation

 

Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.

 

-3

 

Den ringe præstation

 

Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation.

 

Et fagligt standpunkt kan aldrig stå alene i billedet af det enkelte barn på Sct. Ib.

I samarbejde med forældrene både uddanner og danner vi børnene – to helt ligeværdige processer, der er fundamentet for skolens virke og børnenes fundament i livet nu og frem.

Så selvom der ikke gives karakterer i ’at være en god ven’, ’have øje for sine medmennesker’, ’styrke det sociale fællesskab’ eller for evnen til at kunne passe et kæledyr, game eller lappe en punkteret cykel, så er sådanne evner ligeså vigtige og anerkendes gennem den daglige kontakt børn og voksne i mellem.

Alle talenter har lige stor værdi. Vi har alle et talent – og vi er forpligtede til at bruge det!

Kontakt

Sct. Ib Skole & Børnehave
Kildegade 18
8700 Horsens

Telefon: 75 66 67 00

Mail: kontoret@sctib.dk