Skole

Tilsyn, evaluering m.v.

Som fri grundskole arbejder vi på Sct. Ib under en række lovgivningsbestemte regler. Vi har bl.a. en tilsynsførende, der sørger for, at vores skolevirke er i overensstemmelse med både lovgivning og vores værdigrundlag.

Herunder kan du se mere om det certificerede tilsyn, evaluering af elevernes vej videre i uddannelsessystemet og vores UVM (UnderVisningsMiljøVurdering).

Tilsyn

Forældrene på en fri grundskole kan vælge mellem certificeret tilsyn eller selvevaluering til at føre tilsyn med undervisningens kvalitet. Overordnet skal der føres tilsyn med, om elevernes faglige niveau kan stå mål med folkeskolens.

Den forældrevalgte tilsynsførende skal være certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler, og skolerne kan vælge mellem alle de tilsynsførende, der er certificeret af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Forældrekredsen ved Sct. Ib har på skolekredsmødet d. 16.11.21 genvalgt Anders Langskov som certificeret tilsynsførende for Sct. Ib.

Anders Langskov har udarbejdet en rapport for skoleåret 2021-2022.

Læs den her.

Evaluering

Statistik fra Undervisningsministeriet

Center for Sociologisk Analyse (CSA) har for Danmarks Private Skoler udarbejdet en rapport, der sætter fokus på privatskoleelevers overgang til uddannelse og arbejdsmarked efter endt grundskole.

Rapporten beskæftiger sig bl.a. med, i hvilket omfang de private skoler medvirker til at sikre, at børn og unge fra alle samfundslag har gode forudsætninger for at fortsætte i uddannelse og beskæftigelse efter endt grundskole. Rapporten viser bl.a., at privatskolerne i højere grad medvirker til at øge den opadgående sociale mobilitet hos de mindst ressourcestærke elever.

Elevsammensætningen i de private skoler er, ligesom i folkeskolerne, ganske bred

I rapportens første del analyseres elevsammensætningen i private skoler og folkeskoler for de elever, der afsluttede grundskolen i henholdsvis 2003, 2008 og 2013. I den sammenhæng konkluderes det, at elevsammensætningen på henholdsvis private skoler og folkeskoler i høj grad er ensartet. Ifølge rapporten er private skoler ikke kun benyttet af de mest ressourcestærke forældre og elever. Tværtimod er elevsammensætningen i de private skoler, ligesom i folkeskolerne, ganske bred og forskelligartet, når man ser på elevernes socioøkonomiske baggrund. Analysen kan således ikke bekræfte opfattelsen af, at private skoler på grundskoleniveau ikke skulle løfte et socialt ansvar i forhold til børn med færrest ressourcer. Analysernes resultater viser også, at eleverne i private skoler generelt klarer sig bedre i forhold til karakterer ved afslutningen af 9. klasse, hvilket er i overensstemmelse med tidligere undersøgelser på området.

Hvad sker der med eleverne efter de har forladt grundskolen?

Rapportens efterfølgende dele beskæftiger sig med, hvad der er sket med eleverne, henholdsvis 5, 10 og 15 år efter de har afsluttet grundskolen. Analyserne fokuserer på status i forhold til uddannelse, beskæftigelse, arbejdsløshed og udtræden fra arbejdsstyrken, og de tager højde for elevernes socioøkonomiske baggrund og deres karakterer ved afslutningen af 9. klasse.

Analyserne viser, at når man ser på status 5 og 10 år efter, at eleverne har afsluttet 9. klasse, så klarer særligt de mindst ressourcestærke elever fra privatskolerne sig bedre end de tilsvarende elever fra folkeskolen. Dette gælder når deres status sammenholdes med familiens indkomst i barndommen og forældrenes uddannelse. For status efter 5 år gælder denne tendens også, når man ser på de elever, der ligger i den laveste kvartil for karaktergennemsnit ved afslutningen af 9.klasse.

15 år efter afsluttet grundskole kan der ikke påvises nogen tydelig forskel i beskæftigelses- og uddannelsesmæssig status for elever fra folkeskoler og private skoler.

Privatskolerne øger den opadgående sociale mobilitet

Analyserne peger således på, – når man ser på status 5 og 10 år efter endt grundskole -, at privatskolerne i lidt højere grad end folkeskolerne medvirker til at øge den opadgående sociale mobilitet hos de mindst ressourcestærke elever. Dette ses ved, at elever fra lavindkomsthjem og elever fra hjem med ingen eller lavt uddannelsesniveau i højere grad er i gang med uddannelse og beskæftigelse, når de har gået i en privat skole, end når de har gået i en folkeskole. Ligeledes har denne gruppe af elever, fra de private skoler, også en mindre sandsynlighed for at være udtrådt af arbejdsstyrken (f.eks. ved at være tilkendt førtidspension) end de tilsvarende elevgrupper fra folkeskolerne. Disse konklusioner stemmer godt overens med en tidligere undersøgelse af private skolers løft af elevernes faglige niveau.

Se evt. hele rapporten her

Undervisningsmiljøvurdering (UMV)

Mindst hvert tredje år skal skolerne lave og offentliggøre en undervisningsmiljøvurdering, der ser på både det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.

Undervisningsmiljøvurderingen skal beskrive skolens undervisningsmiljø og eventuelle udfordringer. Hvis der er problemer med undervisningsmiljøet, skal skolen lave en handlingsplan for, hvordan de løses.

Læs Sct. Ibs Skoles UMV her.

Kontakt

Sct. Ib Skole & Børnehave
Kildegade 18
8700 Horsens

Telefon: 75 66 67 00

Mail: kontoret@sctib.dk