Sct. Ibs Skole
Kildegade 18
8700 Horsens
Telefon: 75 66 67 00

Terminsprøver

I 8. klasse afholder vi to terminsprøver i løbet af skoleåret. Begge terminsprøver omfatter dansk retskrivning og læsning, dansk skriftlig fremstilling, skriftlig matematik, skriftlig fysik/kemi, skriftlig biologi samt skriftlig geograf. Prøver i skriftlig engelsk og skriftlig tysk indgår i hver sin terminsprøve i 8. klasse.
I 9. klasse afholder vi én årlig terminsprøve. Den omfatter dansk retskrivning og læsning, dansk skriftlig fremstilling, skriftlig matematik, skriftlig engelsk, skriftlig tysk, skriftlig fysik/kemi, skriftlig geografi samt skriftlig biologi.
I 10. klasse afholder vi to terminsprøver i løbet af skoleåret. Begge terminsprøver omfatter dansk skriftlig fremstilling, skriftlig matematik, skriftlig engelsk samt skriftlig tysk.

På denne side kan du finde en gennemgang af terminsprøvernes udformning, en oversigt over tilladte hjælpemidler samt information omkring besvarelse af terminsprøver på computer.

Gennemgang af terminsprøvernes udformning 

Dansk (8. og 9. klasse)

 • Prøven omfatter en prøve i læsning og retskrivning og en prøve i skriftlig fremstilling.
 • Prøven i læsning og retskrivning (dansk sprog og sprogbrug) består af en diktatdel, som oplæses for eleverne, og en opgavedel, som eleverne selv skal læse og løse. Opgavedelen indeholder forskellige opgaver i sprog og sprogbrug, korrektur og tegnsætning og en selvstændig del i læseforståelse.
 • Prøven varer 1½ time. Heraf afsættes 1 time til retskrivningsdelen med lærerens diktering og elevens selvstændige arbejde med ordbøger og opgaver i dansk sprog og sprogbrug. ½ time afsættes dernæst til elevens selvstændige arbejde med læsedelen. Der udleveres kladdepapir. Besvarelsen anføres på opgaveark.
 • Efter 1 time indsamles retskrivningsdelen, og læsedelen uddeles.
 • Der gives én karakter for læsning og én karakter for retskrivning.
 • Til besvarelse af opgaven i skriftlig fremstilling gives der 3½ time.
 • Prøven kan indledes med en samtalerunde af maksimalt 30 minutters varighed af den samlede prøvetid på 3½ time. Samtalerunden foregår i på forhånd aftalte grupper på 2-4 elever. Under samtalen kan eleverne drøfte opgavernes ordlyd, krav, genrer, forståelse af tekst, særlige ord og udtryk, idéer til layout m.v. Eleverne må tage notater, som kan anvendes i den efterfølgende individuelle skrivning.
 • Efter gruppesamtalen går eleverne til deres individuelle arbejdspladser og udfærdiger deres besvarelser.
 • Skolen skal på forhånd fastlægge samtalerundens varighed, som skal være fælles for alle deltagende elever.
 • Samtalerunden er valgfri for den enkelte elev.
 • Der gives én samlet karakter for besvarelsen.

Matematik (8. og 9. klasse)

 • Prøven består af en del uden- og en del med hjælpemidler.
 • Til besvarelsen af prøven i matematik uden hjælpemidler  gives der 1 time.
 • Der gives én karakter.
 • Til besvarelsen af prøven i matematik med hjælpemidler gives der 3 timer.
 • I bedømmelsen vil der blive lagt vægt på elevens brug af faglige begrundelser, herunder anvendelse af matematiske modeller, samt elevens anvendelse af forklarende tekst, algebraiske udtryk, tegninger og grafer. Ligeledes indgår det i bedømmelsen, hvorledes eleven på grundlag af de foreliggende oplysninger og data kan vurdere problemer, beskrive løsningsstrategier og udarbejde løsninger ved hjælp af matematikken.
 • Der gives én karakter.

Engelsk, tysk og fransk (8. og 9. klasse)

 • Prøven består af en opgave i lytte- og læsefærdighed og en friere skriftlig opgave, der omfatter en opgave i sprog og sprogbrug samt en kortere opgave i skriftlig fremstilling.
 • Til besvarelsen af opgaven i lytte- og læsefærdighed gives der 1 time, og til den friere skriftlige opgave gives der 2 timer.
 • Der gives én karakter.

Biologi/geografi/fysik-kemi (8. og 9. klasse)

 • Prøven består af ét opgavesæt.
 • Til besvarelsen gives der ½ time.
 • Der gives én karakter.

Dansk (10. klasse)

 • Prøven består af 3 dele – to kortere opgaver bestående af henholdsvis en læse- og sprogbrugsdel og en genredel med en opgave i modtagerrettet kommunikation samt en længere opgave i skriftlig fremstilling ud fra varierede oplæg og opgaver.
 • Til besvarelse af de tre dele gives der 4 timer.
 • Der gives én karakter.

Matematik (10. klasse)

 • Prøven består af et opgavesæt. Til besvarelsen gives 4 timer.
 • I bedømmelsen vil der blive lagt vægt på elevens faglige begrundelser for de fundne resultater, herunder anvendelse af matematiske modeller. Ligeledes indgår det i bedømmelsen, hvordan eleven har anvendt forklarende tekst samt benyttet algebraiske udtryk, tegninger og grafer m.v. ved opgavebesvarelsen. I de mere åbne opgaver vurderes det, hvorledes eleven på grundlag af de foreliggende oplysninger og data kan formulere problemer, beskrive løsningsstrategier og udarbejde løsninger ved hjælp af matematikken.
 • Der gives én karakter.

Engelsk (10. klasse)

 • Prøven omfatter en opgave i sprog og sprogbrug samt en opgave i skriftlig fremstilling.
 • Til besvarelsen af opgaven i sprog og sprogbrug og opgaven i skriftlig fremstilling gives der samlet 3 timer.
 • Der gives én karakter.

Tysk (10. klasse)

 • Prøven omfatter en opgave i sprog og sprogbrug samt en opgave i skriftlig fremstilling.
 • Til besvarelsen af opgaven i sprog og sprogbrug og opgaven i skriftlig fremstilling gives der samlet 3 timer.
 • Der gives én karakter.

Tilladte hjælpemidler ved terminsprøverne

Niveau

Fag

Hjælpemidler

FS9

Dansk, læsning og retskrivning

Der må anvendes elektroniske og trykte ordbøger, som er i overensstemmelse med gældende retskrivning, som den er fastsat af Dansk Sprognævn

FS9, FS10

Dansk, skr. fremstilling

Der må anvendes ordbøger, som er i overensstemmelse med gældende retskrivning, som den er fastsat af Dansk Sprog-nævn.

Ved brug af computer må der anvendes tekstbehandling med grammatik- og stavekontrol samt elektroniske ordbøger.

FS9

Matematik uden hjælpemidler

Der må benyttes skrive- og tegneredskaber, dog ikke elektroniske.

FS9

Matematisk med hjælpemidler

Ved problemløsningsdelen må anvendes alle de hjælpemidler, som eleven har anvendt i den daglige undervisning, herunder lærebøger, lommeregner, skrive- og tegneredskaber, elevens egne udførte noter og opgaver samt den af ministeriet udgivne formel- og tabelsamling eller lignende.

FS10

Matematik

Eleverne må anvende alle de hjælpemidler, som eleven har anvendt i den daglige undervisning, herunder lærebøger, lommeregner, skrive- og tegneredskaber, elevens egne udførte noter og opgaver samt den af ministeriet udgivne formel- og tabelsamling eller lignende.

FS9

Engelsk, tysk, fransk – Del 1

Ved prøven i lytte- og læsefærdighed må der ikke anvendes hjælpemidler.

FS9

Engelsk, tysk, fransk – Del 2

Ved prøven i sprog og sprogbrug og skriftlig fremstilling må der anvendes ordbøger og grammatiske oversigter.

Ved brug af computer må der anvendes tekstbehandling med stave- og grammatikkontrol samt elektroniske ordbøger.

FS10

Engelsk, tysk

Eleverne må anvende ordbøger og grammatiske oversigter.

Ved brug af computer må der anvendes tekstbehandling med stave- og grammatikkontrol samt elektroniske ordbøger.

FS9

Biologi

Der må ikke benyttes medbragte hjælpemidler.

FS9


Geografi

Der må ikke benyttes medbragte hjælpemidler

FS9

Fysik/kemi

Der må ikke benyttes medbragte hjælpemidler

Retningslinjer og gode råd ved besvarelse af opgaver på computer.

Hvis du selv medbringer en bærbar computer og egen printer, opstiller og afprøver du computer og printer en halv time før prøven begynder.

Hvis du selv medbringer en bærbar computer og et USB stik til brug ved udskrivning på skolens printere, skal du være i lokalet senest 15 min. før prøven begynder.

De almene regler for forsikring gælder også i denne situation, hvilket betyder, at det er hjemmets egen indboforsikring, der skal erstatte evt. skade eller tyveri.

Husk at medbringe en stikdåse / forlængerledning og et USB stik!

På Elevintra under ’Klassen’ – ’Klassearkiv’ – ’Prøver’ finder du et tomt dokument med sidehoved. Gem dette dokument på din computer inden prøven, så du er klar til at arbejde i det. Der vil desuden være enkelte USB stiks med skrivehovedet i prøvelokalet.

Arbejder du med ’Word’ på din egen computer, åbner du sidehovedet med et dobbelt klik, inden du kan udfylde sidehovedet med dine personlige oplysninger samt fag og dato.

Arbejder du med ’Open Office’, skal du åbne det tomme dokument og derefter gemme det. Derefter kan du udfylde sidehovedet med dine personlige oplysninger samt fag og dato.

De sider, du vælger at udskrive, skal du underskrive i det angivne felt i skrivehovedet efter udskrift.

Medbring desuden et USB stik, så du kan gemme besvarelsen både på computeren og på dit USB stik ca. hvert 5. minut. Arbejder du på en tablet uden USB indgang, så gem også besvarelsen eksternt (ex. Dropbox, Onedrive m.m.), så besvarelsen kan findes, hvis din tablet 'går ned'.

Du har lov til at benytte de samme hjælpemidler, som elever der ikke skriver på computer, og du må også benytte de hjælpemidler, som er knyttet til ’Word’/ ’Open Office’.

Du må ikke bruge fremmede og i forvejen gemte filer på din computer/ dit USB stik.

Du må ikke benytte internettet til at søge information eller kommunikere med andre.

I dansk, engelsk, tysk og fransk er www.ordbogen.com og www.sproget.dk de eneste tilladte hjemmesider at benytte.

I tvivlstilfælde om snyd, vil skolen afdække elevens færden på nettet i browserens historik, og skolens IT ansvarlige vil gennemgå elevens logfiler over besøgte hjemmesider.

Overtrædelse af regler medfører bortvisning.

Skulle uløselige tekniske problemer opstå, må du fortsætte besvarelsen med håndskrift.

Medbring derfor de nødvendige skriverekvisitter.

Det forventes, at du er fortrolig med udførelsen af alle de for prøven nødvendige handlinger, som f.eks. gemme, udskrive og back up funktioner.

Vær opmærksom på, ved udskrivning på skolens printere, at du skal arbejde med Microsoft Office pakken eller med Open Office eller kunne omdanne din besvarelse til en pdf fil. Arbejder du med en tablet uden USB indgang, vil der være mulighed for airprint.

Skolen står for de elektriske installationer og et rimeligt computerkyndigt lærertilsyn under prøverne.

Kun de sider som udskrives tæller med i bedømmelsen af opgaven. Alle afleverede sider skal underskrives af eleven og en tilsynsførende.

Man kan forestille sig flere tekniske komplikationer, som på afgørende vis kan få negativ indflydelse på din præstation. Vi vil fra skolens side gøre vores til at forebygge og undgå de situationer, men undervisningsministeriets retningslinjer for brug af computer indskærper, at ansvaret for det endelige resultat udelukkende påhviler dig.

Der er efterfølgende ingen mulighed for at klage.